دانشجویان ماقبل 99
شماره دانشجویی در آموزشیار:شماره شناسایی+105
رمز عبور در آموزشیار:شماره شناسایی+105

دریافت شماره دانشجویی چهارده رقمی
صفر های ابتدا کد ملی را وارد نکنید


حوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

Information and Communication Technology Center