دریافت شماره دانشجویی چهارده رقمی ویژه ورودیهای ۹۹
صفر های ابتدا کد ملی را وارد نکنید

دفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

Information and Communication Technology Center